Reklamacje

  1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy wysyłając e-mail na adres kontakt@premiumeo.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji usługi zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.